Google+ Followers

Monday, March 3, 2014


PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR DI MALAYSIA

 

Ringkasan

4.1       Pengajaran Kemahiran Berfikir: Satu Gambaran Menyeluruh

                     4.2       Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Di Dalam Bilik Darjah

                     4.3       Pengajaran Kemahiran Berfikir Di Amerika Syarikat

                     4.4       Pengajaran Kemahiran Berfikir Di United Kingdom

                     4.5       Pengajaran Kemahiran Berfikir Di Malaysia

                     4.6       Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Di Sekolah

                     4.7       Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Di IPG dan Universiti

                     4.8       Usaha – Usaha Terkini Pengajaran Berfikir Di Dalam Bilik Darjah Di    Malaysia

 

4.1     Pengajaran Kemahiran Berfikir : Satu Gambaran Menyeluruh

Menurut Resnick (1987) dan Nickerson (1988), didapati ramai dalam kalangan penyelidik dan para pendidik menaruh minat dalam pengajaran berfikir. Pada masa sekarang terdapat usaha-usaha untuk memasukkan pengajaran berbentuk kemahiran berfikir ini ke dalam semua mata pelajaran. Kebanyakan negara yang berminat telah pun melaksanakan pengajaran kemahiran berfikir secara menyeluruh. Antara sebab kenapa para pendidik perlu memperbaiki daya pemikiran pelajar adalah untuk membina kebolehan mereka dalam bahasa, matematik dan sains.

Dunia pada hari ini memerlukan setiap individu bertindak secara bijak. Maksudnya,  untuk dilihat bijak maka kita harus bertindak bijak yakni berkebolehan menganalisis masalah-masalah, menjelajah pelbagai alternatif, membuat keputusan dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah. Oleh itu, setiap individu boleh dilatih secara berkesan untuk menyempurnakan tugas-tugas mereka dengan baik jika latihan yang sistematik diberikan dan dijalankan secara berterusan.

Adalah juga perkara penting untuk mengajar kemahiran berfikir secara eksplisit selain daripada mengetahui kandungan mata pelajaran. Sebagai contoh, bagi membolehkan pelajar celik berfikir maka mereka harus tahu cara berfikir dan tidak semata-mata tahu membaca.

 

4.2       Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Di Dalam Bilik Darjah

Definisi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi telah dijelaskan sebelum ini. Walau bagaimanapun, definisi ini telah menimbulkan pelbagai masalah operasi di dalam bilik darjah. Sememangnya sukar bagi menentukan samada seseorang itu terlibat dalam proses KBAT atau tidak. Guru–guru yang berinteraksi dengan pelajar pada satu-satu masa mempunyai ruang yang amat terhad untuk menganalisis daya pemikiran mereka. Oleh itu, guru harus membuat andaian tentang pengetahuan sedia ada dan bagaimana cara kumpulan pelajar itu berfikir.

Kepentingan definisi kemahiran berfikir perlu diambil berat oleh guru-guru berlandaskan kepada dua sebab. Pertama, untuk mengenalpasti kemahiran yang telah diajar atau dipelajari di dalam bilik darjah samada kemahiran kritikal, kemahiran kreatif atau kemahiran analitikal. Hal ini perlu diteliti kerana kemahiran ini amat jarang digunakan terutamanya kategori yang tipikal. Biasanya aktiviti-aktiviti yang disediakan atau kemahiran yang diajar adalah lebih daripada satu kategori. Misalnya, bila pelajar–pelajar diminta mencari bukti terhadap pernyataan yang mereka buat, pelajar-pelajar ini mungkin mendalami pernyataan tersebut dengan menggunakan kemahiran analitikal yang mana mereka mungkin juga memecahkan pernyataan itu kepada komponen-komponen yang lebih kecil. Setelah itu, barulah mereka menguji komponen-komponen tersebut dan menentukan hubungan antara komponen-komponen kecil itu secara keseluruhannya. Pada masa yang sama juga mungkin pelajar-pelajar ini menggunakan kemahiran sintesis yang mana mereka perlu menggabung idea- idea atau bahan -bahan bagi mencipta sesuatu yang baru.

Kedua, KBAT digunakan untuk merealisasikan usaha-usaha untuk mengajar kemahiran seseorang berfikir. Dalam erti kata lain, soalan yang dikemukakan adalah dalam bentuk kemahiran kritikal, kreatif, analitikal, logik atau dalam bentuk penaakulan di dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun, didapati hal ini kurang diberi penekanan terhadap kemahiran berfikir yang spesifik untuk diajar di dalam bilik darjah. Namun, kebanyakan program adalah bertujuan untuk membangunkan cara pelajar berfikir supaya pemikiran berlaku secara analitikal dan logikal. Walau bagaimanapun, masih terdapat perbezaan pendapat mengenai hal ini dan kepelbagaian ini berlaku di merata tempat. Berdasarkan kepada situasi tersebut, harus diwujudkan satu definisi yang lebih meluas berkenaan dengan kemahiran berfikir yang digunakan di dalam bilik darjah.

Para bijak pandai ada mencadangkan supaya tidak terlalu risau dengan istilah-istilah yang digunakan di dalam kemahiran berfikir. Dalam hal pengajaran KBAT di dalam bilik darjah, adalah penting bagi guru-guru untuk mengetahui teori-teori yang menjurus kepada pembangunan berfikir, pendekatan, strategi-strategi, teknik-teknik dan alat-alat untuk berfikir. Kesemua ini harus digunakan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Tidak ada mana-mana strategi yang boleh dianggap terbaik kerana pengajaran dan pembelajaran adalah pelbagai. Gabungan pelbagai aspek yang dinyatakan di dalam buku ini boleh digunakan sebaik mungkin keran ia boleh menghasilkan keputusan yang terbaik. Pada masa akan datang guru-guru juga perlu menggunakan kreativiti masing-masing untuk memilih dan menggunakan pendekatan, strategi, teknik atau alat berfikir yang sesuai bagi kegunaan di dalam bilik darjah.

 

4.3       Pengajaran Kemahiran Berfikir Di Amerika Syarikat       

Minat para pendidik untuk mengajar kemahiran berfikir di Amerika Syarikat telah wujud sejak sekian lama. Walaupun ia telah dilakukan dalam pelbagai cara, namun hanya baru-baru ini sahaja ia diserap ke dalam agenda persekolahan. Fogarty dan McTighe (1993) telah membuat pengesanan dalam pembangunan pengajaran kemahiran berikir di Amerika Syarikat dan ia terbahagi kepada tiga fasa.

Fasa pertama berlaku pada tahun 80an yang mana idea pengajaran kemahiran berfikir kepada pelajar-pelajar adalah sesuatu yang baru. Kemahiran berfikir telah diajar dalam kandungan yang biasa sahaja dan sering kali dilatih terlebih dahulu sebelum ianya boleh digunakan untuk mengajar kandungan bidang-bidang yang lain. Fokus utama pada peringkat awal ini adalah untuk membangunkan tahap pengetahuan asas dan kopetensi pelajar-pelajar dalam menggunakan beberapa kemahiran berfikir yang telah ditetapkan.

Fasa kedua pula lebih kepada pengajaran yang berlandaskan kepada aspek kognitif dan berfokus kepada KBKK mengikut kesesuaian dengan penyelesaian masalah, membuat keputusan dan mereka cipta. Penekanan juga telah diberi kepada pemprosesan maklumat secara aktif melalui penaakulan dalam mempelajari bidang-bidang di dalam sesuatu mata pelajaran.

Fasa ketiga adalah gabungan fasa pertama dan fasa kedua tetapi telah diperkembangkan lagi pada tahap aplikasinya yang meliputi ciri-ciri metakognitif yang dimana refleksi terhadap pembelajaran telah berlaku. Pada masa sekarang, fokus utama yang menjadi pertimbangan lebih menjurus kepada kesepaduan, rekaan kurikulum yang holistik dan arahan.

Terdapat beberapa individu yang telah menyumbang kepada pembangunan berfikir di Amerika Syarikat. Di antaranya seperti Lauren Resnick, Matthew Lipman, Howard Gardner, David Perkins, Robert Swartz dan Robert Sternberg.

Mathew Lipman merupakan antara ahli falsafah yang terawal menggerakkan pembangunan kemahiran berfikir di Amerika Syarikat. Mathew Lipman adalah seorang profesor dan sering merasa tidak senang hati apabila memerhatikan pelajar-pelajarnya amat lemah dalam berfikir. Pada pendapat beliau, sesuatu yang tidak betul berlaku tentang cara-cara mereka diajar semasa di bangku sekolah. Pelajar tersebut dilihat seolah - olah sudah menjadi satu kebiasaan untuk mempelajari sesuatu fakta serta menerimanya fakta atau pendapat tersebut tanpa diri sendiri menilainya terlebih dahulu. Mathew Lipman bertindak dengan meninggalkan jawatan beliau dan mengasaskan “Institute for the Advancement of Philosophy for Children (I.A.P.C)” di Montclair State College, New Jersey. Dalam masa empat puluh tahun beliau bersama rakan sejawatannya telah membangunkan bahan-bahan bagi kegunaan di sekolah dan bertujuan untuk membantu kanak-kanak (berumur 6 tahun hingga remaja) belajar berfikir. Program beliau dikenali sebagai “Philosophy for Children”. Salah satu pengakuan yang dibuat oleh beliau ialah dengan menganggap kanak-kanak sebagai ahli falsafah yang natural.

Sumbangan Howard Gardner telah diiktiraf di seluruh dunia dalam membangunkan kemahiran berfikir di Amerika Syarikat iaitu merujuk kepada Teori Pelbagai Kecerdasan yang diperkenalkan oleh beliau pada tahun 1983. Perkin pula menyumbang di dalam bidang pengajaran pemahaman, kecenderungan berfikir dan pemikiran yang jelas. Bagi Sternberg, beliau telah memberi sumbangan dalam proses memikir tentang kecerdasan dan pemikiran serta memperkenalkan kecerdasan kejayaan manakala Swartz telah membantu guru-guru menyematkan kemahiran berfikir di dalam pengajaran mereka di dalam bilik darjah.

Kemasyhuran gerakan pembangunan kemahiran berfikir di Amerika Syarikat telah menjadi batu asas kepada sekurang-kurangnya dua pendekatan umum untuk pengajaran kemahiran berfikir. Bentuk pengajaran yang diberi penekanan secara terus dalam proses berfikir serta penggunaan kaedah yang menyokong pemikiran ini di dalam konteks kurikulum juga telah diistilahkan sebagai pengajaran untuk berfikir. Pengajaran berfikir secara langsung bermaksud pelajar-pelajar belajar bagaimana menggunakan strategi berfikir secara eksplisit dan dibimbing oleh guru-guru (Swartz dan Parks, 1994). Kebiasaanya, pengajaran berfikir dijalankan secara berasingan iaitu dalam program yang direka bentuk khas dan diajar berasingan daripada kurikulum piawai.

Pengajaran berfikir melibatkan penggunaan kaedah-kaedah untuk mengetengahkan pemahaman pelajar tentang isi kandungan pelajaran. Kaedah-kaedah ini adalah seperti pembelajaran koperatif, pengelolaan grafik, soalan aras tinggi, dialog Socratik, manipulatif dan pembelajaran inkuiri. Apabila pelajar-pelajar ini memberi fokus terhadap isi kandungan pelajaran, terbukti tiada strategi berfikir yang berlaku secara eksplisit. Hasilnya (daripada jawapan pelajar), dan bukannya proses (pemikiran pelajar) yang telah menjadi fokus kepada pengajaran ini.

Baru-baru ini telah wujud pendekatan yang ketiga yang mana ia terdiri daripada ciri-ciri kaedah yang digunakan sebelumnya dan telah dikenalpasti untuk pengajaran kemahiran berfikir. Pendekatan ini dikenali sebagai Pendekatan Infusi.

 

4.4       Pengajaran Kemahiran Berfikir Di United Kingdom

Sumbangan terawal beberapa tokoh seperti Feuerstein, Lipman dan Edward de Bono telah mengilhamkan satu usaha berimpak tinggi dalam bidang kemahiran berfikir di United Kingdom. Sehingga kini, terdapat lebih kurang 30 bentuk program yang telah digunakan. Beberapa pendekatan pengajaran berfikir ini telah dapat dikenalpasti untuk diserapkan ke dalam program kemahiran berfikir. Teori-teori dan teknik-teknik di dalam bilik darjah juga telah dikenalpasti untuk memudahkan penggunaan program. Misalnya, program yang berimpak tinggi digunakan untuk penyelesaian masalah secara kitaran seperti TASC (Thinking Activity in a Social Context: Wallace dan Adams) atau yang menggunakan ACTS (Activating Children’s Thinking Skills: McGuinness) mencontohi usaha Schwartz dan Parks di Amerika Syarikat atau pendekatan infusi yang lain dalam mata pelajaran yang spesifik melalui strategi-strategi pedagogi (berdasarkan kepada kerja-kerja yang dijalankan di pusat penyelidikan pemikiran di Universiti Newcastle; cthnya berfikir melalui Geografi, berfikir melalui Sejarah, berfikir melalui Pengajaran Sekolah Rendah).

Di antara program-program ini, terdapat satu usaha daripada Philip Adey dan Michael Shayer dari Kings College di London yang menjadi rujukan utama. Bermula dengan projek Cognitive Acceleration Through Science Education (CASE) yang dibangunkan pada 1980an dan awal 1990an untuk Key Stage 3, tugas mereka telah dikembangkan kepada mata pelajaran lain dan juga kepada peringkat umur ini merupakan penyelidikan yang terbaik dan memberi impak kepada kemahiran berfikir di United Kingdom. Kebanyakan program dan pendekatan menekankan kepentingan bahasa, artikel dan perbincangan sebagai elemen utama seperti pendekatan “Berfikir Bersama”. Falsafah untuk kanak-kanak di United Kingdom juga dibangunkan dengan meluas menggunakan struktur pendekatan di dalam bilik darjah sebagai elemen utama. Pengaruh Robert Fisher dalam pembangunan sumber-sumber di dalam bilik darjah seperti membangunkan “Community of Enquiring’ adalah amat signifikan sekali terutama untuk membantu hasil kerja Karin Murris dan ‘Society for the Advancement of Philosophical Enquiry in Education (SAPERE).

 

4.5       Pengajaran Kemahiran Berfikir Di Malaysia 

Penduduk Malaysia adalah seramai 25 juta orang dan terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Sistem pendidikan di Malaysia adalah berpusat, iaitu keseluruhan sekolah kebangsaan mendapat peruntukan daripada kerajaan pusat. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bersama-sama dengan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) bertanggungjawab mentadbir sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam KPM terdapat pelbagai bahagian profesional dan pentadbiran yang bertanggungjawab ke atas pembentukan dan pelaksanaan dari aspek dasar pendidikan. JPN, PPD dan pihak sekolah adalah pelaksana kepada dasar-dasar yang telah dibentuk oleh KPM. 

Sistem pendidikan di Malaysia pada hari ini masih mengekalkan ciri-ciri sistem peninggalan pendidikan British umpamanya seperti sistem pendidikan berpusat dan pelaksanaan peperiksaan. Kita sudah sedia maklum dengan usaha-usaha pembaharuan yang telah bermula di Malaysia pada tahun 1957. Usaha pembaharuan yang sangat ketara di Malaysia (Malaya sehingga 1965) telah bermula pada tahun 1956. Penyata Razak yang dilaksanakan pada tahun 1956 telah menjadi batu asas kepada sistem pendidikan yang baharu dengan mempunyai ciri-ciri negara merdeka dengan rakyat yang berbilang kaum.

Usaha pembaharuan bagi tujuan menambahbaik sistem pendidikan di Malaysia merupakan usaha yang berterusan. Pada tahun 1979 misalnya, Jawatan Kuasa Kabinet telah mengkaji semula pelaksanaan dasar pendidikan. Jawatan Kuasa tersebut telah melaporkan secara komprehensif berkenaan beberapa aspek sistem pendidikan di Malaysia. Berdasarkan kepada cadangan daripada laporan Jawatan Kuasa ini, pihak KPM telah membuat pertimbangan untuk mengkaji semula kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah yang sedia ada. Pada masa yang sama program pendidikan guru juga telah diubahsuai untuk memenuhi permintaan baharu. Kurikulum baru sekolah rendah yang dinamakan sebagai Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan pada tahun 1982 manakala Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) telah dilaksanakan pada tahun 1987. Merujuk kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) telah menyatakan;

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuaan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmoniaan dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”.

                        (Perancangan Pendidikan dan Bahagian Penyelidikan, 1994, p.vii)

Usaha-usaha pembaharuan dalam tahun 1980an adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam FPK yakni melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Walau bagaimanapun, pada tahun 1990an, usaha-usaha pembaharuan telah difokuskan kepada tuntutan Wawasan 2020 tetapi masih mengekalkan prinsip-prinsip di dalam FPK. Matlamat Wawasan 2020 ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan bukan sahaja dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang politik, sosial, rohani, psikologi dan budaya.

Salah satu hasil daripada usaha-usaha pembaharuan dasar pendidikan di Malaysia ialah memperkenalkan secara lebih serius usaha-usaha pengajaran kemahiran berfikir di sekolah secara eksplisit. Usaha yang bersungguh-sungguh dalam mengajar kemahiran berfikir secara eksplisit di sekolah telah berlaku pada tahun 1993 dan di institut pendidikan guru pada tahun 1994. Bagi mempersiapkan guru-guru di sekolah dan pensyarah-pensyarah di IPG dalam mengajar menggunakan kemahiran berfikir maka telah dijalankan kursus-kursus jangka pendek (satu hari) dan bengkel-bengkel (satu minggu). Seminar-seminar dan bengkel-bengkel tersebut telah dikendalikan secara “Pembelajaran Cepat”, “Pembelajaran Optimum”, “Berfikir Kritis dan Kreatif” dan menggunakan alat-alat berfikir berfikir daripada Edward De Bono seperti “Alat Berfikir CoRT (Cognitive Research Trust 1)” sejak tahun 1980an lagi.

Ada beberapa individu yang amat signifikan kerana telah menyumbang kepada gerakan untuk membangunkan kemahiran berfikir ini di Malaysia. Di antaranya ialah Ungku Aziz, Abdullah Hassan, John Arul Philips, Rajendran Nagappan, Ghazali Mustapha, Som Hj Nor, Mohammad Dahalan dan Shameem Rafee Ghalia.

 

 4.6  Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi di Sekolah.

Satu daripada objektif pendidikan sekolah menengah di Malaysia ialah untuk mengembang dan memantapkan pemikiran rasional, kritikal dan kreatif.   Walau pun ada matlamat lain seperti menguasai ilmu dan kemahiran untuk digunakan dalam kehidupan seharian, kepentingan bagi pelajar untuk mempelajari kemahiran berfikir secara rasional, kritikal dan kreatif adalah amat penting dan harus diajar di sekolah. Untuk menegaskan selanjutnya kepentingan pengajaran kemahiran berfikir, dipernyatakan dalam kurikulum, “ kandungan kurikulum menjurus kepada perkembangan kemahiran berfikir untuk membolehkan pelajar dapat menilai, menerang, membeza, merumus dan menghasilkan idea construktif dan berguna” (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1989, m.s 6). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah juga menyatakan,

            “Antara perkara penting yang diambil kira dalam KBSM ialah perkembangan

            kemahiran berfikir. Setiap guru dikehendaki untuk menggunakan kaedah dan

teknik pengajaran dan pembelajaran yang mendorong,  memperkembangkan

dan memantapkan kebolehan berfikir di kalangan pelajar. Strategi ini berkait

rapat dengan tujuan KBSM yang menjurus kepada perkembangan intelek”

(ms.27)

 

Sungguh pun pernyataan bagi pengajaran kemahiran berfikir yang telah terkandung dalam KBSM yang mana telah digubal pada tahun 1988 dan telah dilaksanakan sejak itu, mantan ketua pengarah pendidikan, Datuk Matnor Daim telah menyarankan kepada guru-guru Bahasa Inggeris keperluan untuk  mengajar kemahiran berfikir. Beliau mengatakan,  “Mereka (pelajar) harus belajar untuk mengguna pakai idea dan perasaan yang terkandung di dalam teks yang mereka baca, dimana memerlukan kemahiran berfikir” (Indramalar, 1997 a). Beliau juga menyatakan, “ guru harus memikul tanggung jawab untuk membentuk pelajar sebagai pemimpin yang berfikir.” Dia juga yakin bahawa apabila pelajar mempunyai kemahiran berfikir, mereka boleh menilai, memilih dan menyusun maklumat-maklumat yang mereka terima.

            Sungguh pun sudah wujud program mengajar kemahiran berfikir di sekolah, Kementerian Pendidikan telah  menyatakan yang, “sistem pendidikan diperbaiki untuk menggalakan perkembangan pemikiran rasional dan analitikal” (Indramalar, 1997b) Beliau juga menyatakan kemahiran yang baru seperti kemahiran dalam pemikiran yang rasional dan tertumpu, latihan dalam logik asas, memberi penjelasan dan pemikiran kritikal adalah perlu untuk semua pelajar. Semua ini jelas menunjukkan usaha Kementerian Pendidikan untuk menggalakan pengajaran kemahiran berfikir di sekolah-sekolah di Malaysia.

            Pada tahun 1993, Kementerian Pendidikan dalam melaksanakan secara lebih sistematik program kemahiran berfikir, telah mengenalpasti empat model yang boleh digunakan dalam bilik darjah (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1993). Model pertama oleh Robert Swartz dan Sandra Parks dan telah disediakan oleh  National Centre for Teaching Thinking di Boston. Model ini dikenali di Malaysia sebagai ‘Boston Model’. Model kedua ialah ‘Model KWHL’ di mana ‘K’ adalah untuk Knowledge ( ilmu), ‘W’ untuk what (apa), ‘H’ untuk how (bagaimana) dan ‘L’ untuk learnt (belajar). Model yang ketiga merangkumi CoRT 1 ( Widening the Perception) dan CoRT 4 (Creatif and Literal Thinking), yang kedua-duanya dikembangkan oleh Edward de Bono.  Model yang terakhir dinamakan ‘Programmed Instruction in the Learning of Thinking Skills (PILTS)’ yang telah dikembangkan oleh dua orang tempatan, John Arul Philips dan Fatimah Hashim. Panduan daripada Kementerian Pendidikan  telah memberi pilihan strategi, teknik dan aktiviti yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar kemahiran berfikir di dalam bilik darjah.

            Guru-guru yang akan  dipilih daripada daerah-daerah dikenali sebagai Jurulatih Utama akan didedah kepada kurikulum baru pengajaran berfikir seperti mana biasanya yang dilakukan dalam proses pelaksanaan kurikulum baru. Setelah keempat model ini telah disampaikan kepada guru-guru Jurulatih Utama yang telah dipilih, mereka akan menyapaikan pengatahuan kepada guru daripada setiap sekolah, guru-guru peserta tersebut akan menyampaikan maklumat-maklumat yang telah dipelari akan disampaikan kepada guru di sekolah masing-masing.

           

            Selain daripada kurikulum dan garis panduan yang merangkumi keempat model, strategi, teknik, dan aktiviti-aktiviti, model perancangan mengajar yang menunjukan bagaimana mengajar kemahiran berfikir dengan menggunakan ‘pendekatan infusi’ telah disediakan dan diagihkan kepada guru-guru. Model-model perancangan mengajar ini adalah bagi pelbagai matapelajaran. Guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakannya untuk membuat perancangan pelajaran mereka. Penulis buku teks juga diminta untuk memasukkan kemahiran berfikir dalam bahan tulisan mereka. Bahan-bahan sokongan yang lain seperti ‘Teaching and Learning Style with Left / Right Brain Techniques’ disediakan dan diagihkan kepada Jurulatih Utama dari semasa ke semasa untuk dikongsikan dengan guru-guru di sekolah.

            Kementerian Pendidikan nampaknya mempunya tujuan yang spesifik berkaitan pengajaran kemahiran berfikir di sekolah. Bagi memenuhi prinsip Falsafah Pendidikan Negara bsgi menyahut cabaran Visi 2020, Kementerian Pendidikan mengumumkan satu polisi pada tahun 1994, iaitu pada tahun 2000,  secara minimum 60 peratus soalan-soalan peperiksaan umum akan menguji kemahiran berfikir pelajar.

 

 

4.7       Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi di Maktab-Maktab Perguruan dan Universiti-Universiti.

 

Bahagian Latihan Guru telah membuat perubahan jangka tempoh latihan daripada lima semester kepada dua semester untuk kursus pasca-degree untuk menampung perubahan yang perlu bagi pengajaran kemahiran berfikir aras tinggi. Perubahan ini telah berkuatkuasa di Maktab Perguruan pada bulan Jun 1994. Bahagian Pendidikan Guru pada asasnya menggunakan ‘Model Boston’ untuk melatih guru-guru yang melatih atau mengajar guru-guru pelatih. Hampir semua kurikulum bagi pelbagai subjek adalah menjurus kepada model ini. Garis Panduan Khas dan buku-buku sumber untuk guru-guru telah dibuat pada tahun 1993 dan tahun 1994.

            ‘Model Boston’ atau Model Infusi menggalakan pengajaran Pemikiran Kritikal dalam semua kandungan serta semua aras daripada menggunakan ‘pre-packaged programme’ atau kurikulum. Program ini memberi contoh-contoh untuk pelbagai aras gred, kawasan dan situasi kehidupan. Kandungan utama penulis program adalah kemahiran yang sama boleh diajar, diberi penekanan dan dijelaskan dalam konteks lain, sublek dan aras gred yang berlainan. (Swartz and Parks 1994) Program ini memperkenalkan ‘Pendekatan Infusi’ untuk pengajaran kemahiran berfikir. Berfikir kritis dan kreatif harus diserapkan kedalam isi kandungan pengajaran yang bersifat campuran kedalam dua pendekatan pengajaran yang telah digunakan oleh guru-guru. (1) Pengajaran berfikir secara terus menggunakan teks bukan kurikulum, (2) menggunakan kaedah yang memperkenalkan cara berfikir di dalam kandungan pengajaran (Swartz dan Parts, 1994). Pengajaran infusi agak serupa tetapi ia mempunyai kontras dengan dua jenis pengajaran yang disebutkan di atas.

            Pensyarah Maktab Perguruan telah didedahkan kepada ‘Boston Model’ ‘CoRT Thinking Tools’ cara bagi melaksanakan pengajaran kemahiran berfikir menggunakan pendekatan infusi dalam pelbagai kandungan serta strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bengkel selama empat hari di maktab masing-masing pada awal tahun 1994.  Semasa bengkel ini dijalankan, pebagai bahan digunakan dalam program, strategi, dan teknik serta model rancangan mengajar telah diedarkan kepada para pensyarah. Bahagian Pendidikan Guru telah menyediakan model pengajaran yang memperlihatkan bagaimana kemahiran berfikir boleh diajar menggunakan pendekatan infusi. Terdapat matapelajaran seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah. Ini sangat penting sebagai sumber bahan yang digunakan dalam bengkel tersebut.

            Sebelum ‘Model Boston’ diguna pakai, ia terlebih dahulu diubah suai oleh pihak Bahagian Pendidikan Guru untuk disesuaikan dengan keperluan tempatan. Komponen yang telah ditukar ialah pengajaran secara infusi. Pengajaran infusi yang dicadangkan di dalam ‘Model Boston’ ada empat komponan; pengenalan isi kandungan dan proses, berfikir secara aktif, berfikir cara berfikir dan guna cara berfikir. Bahagian Pendidikan Guru telah mengangkat model yang mempunyai lima komponen di dalam pengajaran infusi: pengenalan kepada isi kandungan dan proses, berfikir secara aktif, berfikir cara berfikir, aktiviti-aktiviti pengukuhan dan pengayaan dan guna cara berfikir. Komponen tambahan dalam pengukuhan dan pengayaan telah dimasukan untuk menyediakan banyak peluang kepada guru-guru dan pelajar-pelajar di dalam bilik darjah untuk memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran mereka berkaitan kemahiran berfikir yang telah dipelajari.

            Adalah menjadi harapan Bahagian Pendidikan Guru model yang berkesan digunakan dalam pengajaran kemahiran berfikir. Ini boleh digunakan oleh pensyarah-pensyarah di kesemua 28 buah Institut Pendidikan Guru di seluruh negara. Adalah juga menjadi harapan agar pengetahuan dan kemahiran itu dikongsikan dengan bakal guru di Institut Pendidikan Guru serta guru-guru di sekolah rendah dan menengah. Adalah dijangka seramai lima juta pelajar di sekolah-sekolah akan mendapat faedah daripada pengetahuan dan kemahiran guru-guru mereka dalam pengajaran kemahiran berfikir.

 

 

4.8       Usaha Negara Malaysia Mengajar Kemahiran Berfikir Di Bilik Darjah

            Perkembangan pengajaran berfikir adalah satu komitmen dan usaha berterusan di Malaysia.  Kementerian Pendidikan Malaysia, menerusi Pusat Perkembangan Kurikulum telah menunjukan usaha walau pun telah sedikit menurun sejak tahun 1999 berbanding pada awal tahun 1990. Institusi Latihan Perguruan kekal mementingkan pengajaran kemahiran barfikir dalam program-program latihan mereka. Institusi perguruan sebenarnya telah membuat penambahbaikan yang ketara kepada pendekatan pengajaran kemahiran berfikir pada tahun 1999 termasuklah dari istilah critical and creative thinking skills kepada thinking skills untuk melebarkan skop dalam pengajaran kemahiran berfikir di institusi perguruan.

            Universiti tempatan telah menawarkan kursus pengajaran kemahiran berfikir pada tahun-tahun kebelakangan ini, dan lebih tepat pada tahun 1998. Universiti seperti Universiti Putra Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Utara Malaysia, dan sekarang Universiti Pendidikan Sultan Idris telah memperkenalkan kursus pada peringkat Diploma. Universiti Pendidikan Sultan Idris merupakan satu-satunya yang menawarkan kursus tersebut di peringkat ijazah.

Saturday, November 13, 2010

POST GRADUATE EXAMINATION ACTIVITIES - SEPTEMBER SEMESTER 2010

Announcement


Thursday, October 21, 2010


IMPORTANT:
STUDENTS ARE STRONGLY ADVISED TO TAKE NECESSSARY ACTION ON THE LISTED ACTIVITIES BELOW
1. REGISTRATION FOR REFERRAL EXAMINATION (BORANG UP-11) (14 OCTOBER TO 8 NOVEMBER 2010)
2. APPLICATION FOR CHANGE OF EXAMINATION LOCATION (BORANG UP-10) (1 NOVEMBER TO 30 NOVEMBER 2010)
3. LEAVE APPLICATION SUPPORT LETTER ( 10 NOVEMBER TO 31 DECEMBER 2010)
4. SLIP KEBENARAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN / EXAMINATION AUTHORISATION SLIP (BORANG UP-09) (10 NOVEMBER TO 31 DECEMBER 2010)
5. APPLICATION FOR INCOMPLETE STATUS - GRADE I (BORANG UP-17) (3 DECEMBER 2010 TO 11 JANUARY 2011 )
NOTE: FOR ITEMS 1-5, THE FORMS ARE ACCESSABLE IN E-SERVICES > EXAM ONLINE (UNDER CGS SERVICES & SUPPORT)
6. EXAMINATION TIMETABLE - will be available on 15 November 2010
DATES ITEMS  ACTION TO BE TAKEN  
14 OCTOBER TO 8 NOVEMBER 2010 REGISTRATION FOR REFERRAL EXAMINATION
Note: Subject to courses offered by Centre for Postgraduate Studies in September Semester 2010
To be applied online by using Borang UP-11.
Follow the instructions stated in the form.
CLOSING DATE: 8 NOVEMBER 2010
Late and incomplete registration will not be processed. 
1 NOVEMBER TO 30 NOVEMBER 2010 APPLICATION FOR CHANGE OF EXAMINATION LOCATION
 
To be applied online by using Borang UP-10.
Follow the instructions stated in the form.
CLOSING DATE: 30 NOVEMBER 2010
Note:
1. Penalty for late application: RM50
2. Penalty for illegal change of location: RM100 
10 NOVEMBER TO 31 DECEMBER 2010 LEAVE APPLICATION SUPPORT LETTER and
GENERAL INFORMATION AND INSTRUCTIONS ON EXAMINATIONS  
ADDITIONAL INFORMATION - IMPORTANT

Download Leave Application Support Letter & General Information and Instructions on Examination at E-Services from 10 NOVEMBER 2010 onwards   
10 NOVEMBER TO 31 DECEMBER 2010 SLIP KEBENARAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN (UP-09) / EXAMINATION AUTHORISATION SLIP  Slip can be downloaded and printed after fulfilling the conditions below:
1. Confirmed subject
2. Minimum payment is made during the registration
For inquiries, please call Finance Unit at 03-2773 2472 (Puan Haslinda Haron)
Download Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan / Examination Authorisation Slip at E-Services from 10 NOVEMBER 2010 onwards. IMPORTANT: Please ensure the course stated in the SLIP KEBENARAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN / EXAMINATION ATUHORISATION SLIP is tally with the course registered in September Semester 2010.
For correction, pls report to Centre for Graduate Studies (CGS) or Assessment and Examination Department IMMEDIATELY. 
3 DECEMBER 2010 TO 11 JANUARY 2011 APPLICATION FOR INCOMPLETE STATUS - GRADE I 
Application will be considered for the following circumstances: Health, Marriage, Natural Disaster or Work Commitment.
Consideration for other than the above circumstances is subject to the approval from Director of Centre for Graduate Studies and the endorsement by the University Examination Committee. 
To be applied online by using Borang UP-17.
Follow the instructions stated in the form.
CLOSING DATE: 11 JANUARY 2011 
IMPORTANT: Failure of sitting for final examination shall be accorded a grade F for the course concerned.
15 NOVEMBER onwards  EXAMINATION TIMETABLE for SEPTEMBER SEMESTER 2010   Please report for any clashing in the timetable to Assessment and Examination Department at  03-2773 2625 or email to zaharulnizam@oum.edu.my 
WILL BE UPDATED
NOTIFICATIONS OF EXAMINATION LOCATIONS 
KUALA LUMPUR LEARNING CENTRE   
KEDAH LEARNING CENTRE
PULAU PINANG LEARNING CENTRE
PERAK LEARNING CENTRE (GreenHill)
NEGERI SEMBILAN LEARNING CENTRE
MELAKA LEARNING CENTRE
JOHOR LEARNING CENTRE
PAHANG LEARNING CENTRE
TERENGGANU LEARNING CENTRE
KELANTAN LEARNING CENTRE
SARAWAK LEARNING CENTRE
SIBU LEARNING CENTRE
MIRI LEARNING CENTRE
SABAH LEARNING CENTRE
SANDAKAN LEARNING CENTRE
TAWAU LEARNING CENTRE
Will be updated 
CONTINUOS ASSESMENT GRADES/MARKS COMPONENT  To check whether the grade is available and correct please go to MyProfile>Partial Transcript>Examination Result>Coursework Grade.
For correction, pls contact the respective facilitator. 
SEMINAR 5  OR SUBJECT TO FACILITATOR'S DECISION
SUBMISSION OF ASSIGNMENTS  Students are advised to submit the assignment according to the closing date given below.
CLOSING DATE: SEMINAR 5 OR SUBJECT TO FACILITATOR'S DECISION
Marks will be deducted for late submission.
Students' examination result for September Semester 2010 may also be affected for late submission of assignment. 
17,18,19,26,27,28 DECEMBER 2010
(Subject to Changes)
EXAMINATION PERIOD
NOTE: Examination Duration : THREE (3) HOURS and TEN (10) MINUTES (including reading time) 
REMINDER
Be present at the examination location at least 30 minutes before the examination commences.
Do not forget to bring along Identity Card, Matriculation Card and Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan / Authorisation Slip.
Do not write any notes on the front/back of the Slip Kebenaran Menduduki Peperiksaan / Authorisation Slip (UP-09)  
For inquiries, please contact the following officer:
NAME   CONTACT NO   EMAIL 
SYARIZA ISAHAK  03-2773 2765   syariza@oum.edu.my 
MOHD ZAHARULNIZAM MUHAMAD ALI 03-2773 2625  zaharulnizam@oum.edu.my 
ADI UMBARA MOHD HASSAN 03-2773 2764  adi_umbara@oum.edu.my 
GOOD LUCK AND BEST WISHES FOR SEPTEMBER SEMESTER 2010 EXAMINATION!
ASSESSMENT AND EXAMINATION DEPARTMENT, REGISTRY, OPEN UNIVERSITY MALAYSIA
 
OCTOBER 2010 

Thursday, October 14, 2010

Past Year Exam HBMT2103 SEM JAN09

HBMT2103_SEM JAN09/F_AR
1…
BAHAGIAN A /
PART A
ARAHAN/
INSTRUCTIONS
Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan.
Part A contains FIVE questions. Answer ALL questions.
SOALAN/
QUESTIONS: Markah/Marks
1.
State the meaning of “multiplication as a rectangular array of objects”.
Nyatakan makna
pendaraban sebagai sebagai suatu susunan objek dalam bentuk segiempat”.
( 4 )
2.
State the difference between “division as the inverse of multiplication” and “division as grouping”. Provide a suitable example for each.
Nyatakan perbezaan antara
pembahagian sebagai salingan kepada pendaraban” dan pembahagian sebagai pengumpulan semula”. Berikan contoh yang sesuai untuk setiap satu.
( 4 )
3.
State TWO difficulties associated with learning about time for Year 2 students.
Nyatakan DUA kesukaran berkaitan dengan belajar tentang masa bagi pelajar Tahun 2.
( 4 )
4.
State the difference between mass and weight.
Nyatakan perbezaan antara jisim dan berat.
( 4 )
5.
Explain the meaning and uses of pre-measurement, using a suitable example.
Nyatakan maksud dan kegunaan pra-pengukuran dengan menggunakan satu contoh yang sesuai.
( 4 )
HBMT2103_SEM JAN09/F_AR
2…
BAHAGIAN B /
PART B
ARAHAN /
INSTRUCTIONS
Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA.
Part B contains FIVE questions. Answer THREE questions ONLY.
SOALAN/
QUESTIONS Markah/Marks
1.
(a) Explain the differences between comparison and completion in subtraction.
(4)
(b) Give ONE set induction to explain to the Year 2 students the difference between addition and subtraction.
(4)
(c) Explain FOUR steps you would take to assist your students to master the concept of addition with regrouping.
(12)
(a) Terangkan perbezaan antara perbandingan dan penyempurnaan dalam penolakan.
(b) Beri SATU set induksi untuk menerangkan kepada pelajar Tahun 2 perbezaan antara penambahan dan penolakan.
(c) Terangkan EMPAT langkah anda akan ambil untuk membantu pelajar anda mahir dalam konsep penambahan sebagai pengumpulan semula.
(Jumlah/
Total: 20)
2.
(a) Explain with examples the difference between a X b and b X a to your students.
(4)
(b) Explain with example how would you introduce the concept of multiplication.
(6)
HBMT2103_SEM JAN09/F_AR
3…
(c) Prepare FOUR Task Cards for teaching multiplication as rectangular array:
i. TWO Task Cards for high achieving students.
ii. TWO Task Cards for weak students.
(10)
(a) Terangkan dengan contoh perbezaan antara a X b dan b X a kepada pelajar anda.
(b) Terangkan dengan contoh bagaimana anda akan memperkenalkan konsep pendaraban.
(c) Sediakan EMPAT Kad Kerja untuk mengajar pendaraban sebagai suatu bentuk segiempat:
i. DUA Kad Kerja untuk pelajar cerdas,
ii. DUA Kad Kerja untuk pelajar lemah.
(Jumlah/
Total: 20)
3.
(a) Explain with examples what is the meaning of division as
i. Equal shares.
ii. Repeated subtraction.
(6)
(b) Explain the two different algorithms for division.
(4)
(c) Plan a teaching and learning activity that would enable students to understand the relationship between division and multiplication. Your description should contain topic, learning outcome, materials, procedures and questions to your students.
(10)
HBMT2103_SEM JAN09/F_AR
4…
(a) Terangkan dengan contoh makna pembahagian sebagai
i. bahagi sama banyak,
ii. penolakan berulang.
(b) Terangkan DUA algoritma berbeza untuk pembahagian.
(c) Rancangkan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh membantu pelajar untuk memahami perkaitan antara pembahagian dan pendaraban. Penerangan anda haruslah mengandungi tajuk, hasil pembelajaran, bahan, prosedur dan soalan-soalan untuk diajukan kepada pelajar.
(Jumlah/
Total: 20)
4.
(a) What are the advantages of teaching children estimation and mental computations on money?
(4)
(b) Explain THREE main problems that students encounter when learning topic of money.
(6)
(c) Plan a teaching and learning activity that enables students to solve story problems in Real Life situations for money up to RM50.
(10)
(a) Apakah kebaikan mengajar pelajar tentang penganggaran dan pengiraan secara mental tentang wang?
(b) Terangkan TIGA masalah utama pelajar hadapi apabila belajar tentang tajuk wang.
(c) Rancangkan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh membantu pelajar menyelesaikan masalah bercerita dalam situasi kehidupan seharian bagi wang sehingga RM 50.
(Jumlah/
Total: 20)
HBMT2103_SEM JAN09/F_AR
5…
5.
(a) List TWO concrete objects you would use to teach faces of clocks.
(4)
(b) Explain TWO reasons why you should use both analogue and digital clocks to teach Year 2 pupils the topic of Time.
(6)
(c) Prepare TWO Task Cards for the activity: knowledge of time in everyday life. There should be TWO questions in each card.
(10)
(a) Nyatakan DUA bahan maujud yang anda akan guna untuk mengajar tentang muka jam.
(b) Terangkan DUA sebab mengapa anda perlu mengajar jam analog dan digital kepada pelajar Tahun 2 tentang tajuk Masa.
(c) Sediakan DUA Kad Kerja untuk aktiviti: Pengetahuan tentang masa dalam kehidupan seharian. Ia mesti mengandungi DUA soalan dalam setiap kad.
(Jumlah/
Total: 20)
HBMT2103_SEM JAN09/F_AR
6…
BAHAGIAN C /
PART C
ARAHAN /
INSTRUCTIONS
Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA.
Part C contains TWO questions. Answer ONE question ONLY.
SOALAN/
QUESTIONS Markah/Marks
1.
(a) Explain with examples, the difference between “measuring mass using non-standard units” and “measuring mass using standard units”.
(4)
(b) Suggest TWO different activities for teaching measuring mass using non-standard units:
i. ONE activity for high achieving students,
ii. ONE activity for weak students.
(10)
(c) Prepare ONE Task Sheet for measuring mass using standard units. Your Task Sheet should contain exercises on measuring mass using standard units.
(6)
(a) Terangkan dengan contoh, perbezaan antara
(b) Cadangkan DUA aktiviti berbeza untuk mengajar pengukuran jisim menggunakan unit bukan piawai:
i. SATU aktiviti untuk pelajar cerdas,
ii. SATU aktiviti untuk pelajar lemah.
(c) Sediakan SATU lembaran kerja untuk mengukur jisim menggunakan unit piawai. Lembaran kerja anda harus mengandungi soalan-soalan tentang penguran jisim menggunakan unit piawai.
pengukuran jisim menggunakan unit bukan piawai” dan pengukuran panjang menggunakan unit piawai”.
(Jumlah/
Total: 20)
HBMT2103_SEM JAN09/F_AR
7
2.
(a) Explain TWO reasons for introducing measurement of liquid to children through the use of non-standard units.
(4)
(b) Explain the misconception with regards to capacity for some children.
(4)
(c) Plan a teaching and learning activity that enable students to measure volume of liquid using non-standard units. Your description should contain topic, objectives, materials, procedures, and questions to your students.
(12)
(a) Terangkan DUA sebab untuk memperkenalkan pengukuran cecair kepada pelajar melalui penggunaan unit bukan piawai.
(b) Terangkan tentang kesilapan konsep kepada sesetengah pelajar berkaitan tentang kapasiti.
(c) Rancangkan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh membantu pelajar mengukur isipadu cecair dengan menggunakan unit bukan piawai. Penerangan anda harus mengandungi tajuk, objektif, bahan, prosedur dan soalan-soalan yang diajukan kepada pelajar anda.
(Jumlah/
KERTAS SOALAN TAMAT /
Total: 20)END OF QUESTION PAPER
􀂄